المپیاد روستایی در روستاهای شهرستان ری برگزار می شود