بازدید معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان از اولین زمین احداث شده برای ورزش باچیبال