طرح های تفصیلی موجود همسو با مشکلات و مطالبات عمومی نیست/نبود ضمانت اجرایی برای وصول مطالبات شهرداری