میکس تیم کامپوند جوانان ایران در رده چهارم جهان ایستاد