اجرای طرح ساختار قامتی بهمراه 7 طرح ملی ویژه بانوان در سراسر استان گیلان