بانوی شمشیر باز از آذربایجان شرقی راهی مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا شد