رقابت شطرنج بازان نابینا و کم بینا استان برگزار شد