برتری مسئول روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان لرستان درسه حوزه / کسب تقدیرنامه های متعدد وزارت ورزش توسط زینب فیضی / ۴سال خدمت ۴سال افتخار