دیدار اعضا شورای مرکزی انجمن نجوم آیاز تبریز با ریاست پژوهشکده رانشگرهای فضایی