تصمیمات ستاد ساماندهی امور جوانان باید از ضمانت اجرایی لازم برخوردار شوند / مشارکت های اجتماعی در استان های عشیره ایی بومی سازی شود