برداشت 47 درصدی مازاد از سفره های آب زیر زمینی شهرستان زرند