نمایشی از خدمات شادروان علیمرادی باید ساخت /امیدوارم در عرصه موسیقی خیابانی هم شاهد برگزاری چنین جشنواره هایی باشیم/ در مدیریت شهری باید به نیازهای جوانان توجه کرد

معاون امور جوانان گفت: جوانان و پیامهای امروز آنها متفاوت شده است و در مدیریت شهری باید به این نیازها و پیامهای جوانان توجه ویژه کرد.