نمایشی از خدمات شادروان علیمرادی باید ساخت /امیدوارم در عرصه موسیقی خیابانی هم شاهد برگزاری چنین جشنواره هایی باشیم/ در مدیریت شهری باید به نیازهای جوانان توجه کرد