دیدار اعضای شورای اسلامی و شهردار شهر کهریزک با فرماندار جدید شهرستان ری