ما باید مصادیق را از کلام نورانی مقام معظم رهبری بشناسیم و بر روی آن کار کنیم