بهره مندی از مربیان ملی با سابقه، امتیاز ویژه استان برای پیشرفت در شمشیربازی است