جذب ۲برابری سرمایه‌گذاری خارجی سالیانه در قشم پس از برجام

معاون رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: بر اساس گزارشات سازمان سرمایه گذاری، به محض آغاز برجام، حجم سرمایه گذاری در این کشور حداقل از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران بیش از دو برابر در سال شد.