مدارس حق برگزاری کلاس آموزشی در روزهای پنجشنبه ندارند