طرح شناسایی و ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب پیگیری می شود