کلنگ احداث 6 زمین چمن مصنوعی در روستاهای داراب به زمین زده شد