ثبت نام ۲۴ نفر در روز دوم نام‎نویسی داوطلبان مجلس در لرستان