حضور قویتر تیم ترای اتلون استان زنجان در رقابتهای قهرمانی کشور