سفر مدیران عامل چهار باشگاه و دبیر فدراسیون فوتبال به چهارشنبه شب موکول شد