پتانسیل شمشیربازی در غرب کشور بویژه استان زنجان بسیار بالاست