نیم میلیون نفر در پویش دوشنبه‌های ورزشی پایتخت حضور پیدا کردند