نشست معاون امور جوانان وزارت ورزش با معاونین جوانان استان هاخبرگزاری برنا