حجم سنگین ترافیک در مسیرهای منتهی به استان‌های مرزی کشور