وقوع 65 درصد تصادفات رانندگی در 30 کیلومتری شهرهای مقصد