پا قدم حقیقی برای نساجی خوش یمن بود/ جدال شمالی و جنوبی‌ لیگ برنده نداشت