کنترل شماری از مقرهای سعودی ها در جنوب عربستان به دست نیروهای یمنی افتاد