سمنان و آذربایجان غربی به مرحله نهایی والیبال نوجوانان دختر راه یافتند