مسابقات سوارکاری کورس پاییزه کشور در یزد پیگیری شد