حکم صادره برای طبری برای مبارزان با فساد امیدوارکننده بود

تهران- ایرنا- امام جمعه لواسانات گفت: صدور حکم طبری و دیگرانی که در لواسان و ماجرای کلاک فساد و تخلف کردند، ما را امیدوار کرد که رسیدگی به تخلفات و فسادهای دیگری که در لواسان و مناطق مشابه توسط گروهی انجام می‌شود، در نوبت قرار گرفته است.