استاندار یزد از ظرفیت فضای مجازی برای مدیریت بحران‌ استفاده کنیم