یکهزار خانوار کمیته امداد هرمزگان در سیل اخیر آسیب دیدند