شکایت همسایگان شرقی از کیفیت فرآورده های نفتی ایران