شکایت همسایگان شرقی از کیفیت فرآورده های نفتی ایران

تهران- ایرنا- معاون امور بین الملل وزیر نفت گفت: همسایگان شرقی نسبت به کیفیت فرآورده های صادراتی ایران شکایت دارند که این موضوعی نگران کننده است.