توزیع عادلانه خدمات در روستاها از سیاست های اصلی وزارت کشور است