عوارض آلایندگی پارس جنوبی برای استان های همجوار بوشهر مصوب نشده است