صنعتگران ایلامی از شهرک صنعتی شمس آباد تهران بازدید کردند