گسترش حلقه مدیریتی زنان در استان مرکزی با جدیت دنبال می شود