۱۵ هزار نفر در آران و بیدگل غربالگری فشار خون شدند