استاندار خوزستان مهدیس اهواز باید به منطقه ای برخوردار با قابلیت سرمایه گذاری تبدیل شود