اتمام پروژه های نیمه تمام بخش عشایری بیرجند در اولویت است