وزارت دارایی بیش از سه میلیون نفر ۵ هزارو ۸۸۶ میلیارد تومان سرمایه گذاری کردند