روحانی ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار طرح‌های زیرساختی تامین شود