سفیر فلسطین در سارایوو روز قدس متعلق به همه فلسطینی ها و همه انسان های دردمند عالم است