آپارتاید تنها با پایان اشغالگری اسرائیلی‌ها، تمام می شود