قطارهای ویژه‌ اربعین در مسیر کرمانشاه تدارک دیده می‌شود