جنگ تجاری هند علیه مالزی، اقدامی بی سابقه از سوی دهلی نو