نان تعدادی از روستاهای خلخال از طریق هوایی تامین می‌شود