برف ۹۸ گیلان؛ غافلگیری مردم و مسئولان و تکرار خاطرات تلخ