برف ۹۸ گیلان؛ غافلگیری مردم و مسئولان و تکرار خاطرات تلخ

رشت - ایرنا - زمستان زیبایی های بسیار دارد اما دیدن برف ،لذتی است که از کودکی در ذهن هر انسانی ماندگار و تا همیشه با هر بارش دوباره یادآوری می شود.